در پروژه های با فیلتر زمانیکه این المان در یک صفحه دو یا چند بار استفاده شود فقط فیلتر اولی کار میکند .

نمایش پروژه با فیلتر شش ستونه

نمایش پروژه با فیلتر پنج ستونه

نمایش پروژه ها اسلایدر